top of page

Evenstadi kasutustingimused

Versioon 2021-01

Evenstad  OÜ, registrikood 14975165, asukohaga Järvevana tee 9-40, Tallinn 11314, Eesti Vabariik  (edaspidi "Evenstad“ või ’’Meie’’ või ka ’’Me’’) haldab Tehisabilise Tarkvara (edaspidi ’’Tarkvara’’).

’’Teie’’ tähendab Meiega käesoleva lepingu sõlminud juriidilist (sh tema nimel tegutsevat isikut) või füüsilist isikut (edaspidi ’’Teie’’ või ’’Te’’ või ka ’’Klient’’), kes on nõustunud käesolevate kasutustingimustega (edaspidi „Tingimused“). Kinnitate Tingimustega nõustumisel ja Tarkvara kasutamisel, et olete Tingimused hoolikalt läbi lugenud. Tingimustega nõustumisel muutuvad need Teie ja Meie vahel sõlmitud siduvaks lepinguks (edaspidi „Leping“).

Leping loetakse sõlmituks Teie poolt Tingimustega nõustumisel kas Meie veebipoe kaudu ostu sooritamisel, või Lepingu allkirjastamisel Poolte poolt eraldi dokumendina, milline iganes nendest tegevustest vastavalt asjaoludele toimub varem.  Mõlemal juhul kehtib Leping siintoodud tingimustel, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

Teie ja Meie võib olla Lepingus koos nimetatud kui "Pooled".

Leping reguleerib Poolte vahel Tarkvara kasutamiseks andmist, Poolte õiguseid ja kohustusi. 

Lepingu tähenduses võib sõna "Tarkvara" hõlmata ka Teile kasutamiseks võimaldatud Tarkvara täiendusi, kasutajaliidest, andmebaase, muudatusi ja uuendusi.

TARKVARA KASUTAMINE JA TEENUS

Tarkvara on mõeldud kasutamiseks interneti kodulehe kasutajatega peetava digitaalse kommunikatsiooni vahendina, kodulehele paigaldatud pistikprogrammi (nn. plug-in) või tarkvara erilahenduse (nn. script) vahendusel.

Teil on õigus Tarkvara kaudu sisestada andmeid selleks ettenähtud viisil ja kohas.

Te olete teadlik, et Lepinguga Tarkvara ei müüda ega loovutata ja sellega seotud õigusi ei anta üle, vaid need üksnes litsentseeritakse ning antakse Tingimustes toodud tingimustel ja korral Teie ajutisse kasutusse.

Te kasutate Tarkvara kui Meie poolt interneti kaudu  osutatavat teenust, mille puhul Tarkvara on installeeritud Teie interneti kodulehte majutavasse serverisse, kodulehe platvormile.

Enne Teile Tarkvara kasutamise võimaldamist seadistame Me Tarkvara vastavalt Teie interneti kodulehe platvormile, kujundame Tarkvara kasutajaliidese visuaalselt Teie interneti kodulehele sobivaks, ning sisestame andmed Tarkvara andmebaasi. Andmed Tarkvara andmebaasi jaoks kogume eelnevalt Teiega kooskõlastatud allikast, milleks võib olla Teie interneti koduleht, sotsiaalmeedia leht, suuline intervjuu Teiega, Teie poolt esitatud kirjeldused, reklaammaterjalid jms. Tarkvarasse on võimalik lisada andmeid ka peale interneti kodulehele installeerimist ja Tarkvara Teile kasutamiseks võimaldamist.

Üldjuhul teostate Tarkvara installeerimise Teie interneti kodulehe platvormile Teie, või Teie poolt volitatud interneti kodulehe haldaja, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti. Tarkvara installeerimiseks vajalikud juhised ja andmed edastame Teile peale Tarkvara Teie jaoks kohandamist ja peale Lepingus toodud tasu täielikku laekumist. Vajadusel saab teostada Tarkvara installeerimise Meie esindaja, kui on tagatud vastav juurdepääs kodulehe platvormile. Sellisel juhul Evenstad ei vastuta ühelgi juhul Teie kodulehe platvormil, andmebaasis ega kodulehel andmete kadumise ega muude tekkida võivate kahjude eest.

Teil ei ole õigust Tarkvara muuta, parandada, täiendada, lisada Tarkvarale teiste autorite teoseid, Tarkvara kopeerida ega vastavaid koopiaid mis tahes viisil levitada kolmandale isikule (sh müüa, kinkida või muul viisil üle anda, rentida, laenutada jms), Tarkvara tõlkida, ümber töödelda ega teostada muid Lepingus sõnaselgelt sätestamata õigusi, samuti on Teil keelatud avada Tarkvara suletud faile või võtta välja süsteemi koodi.

Teil ei ole õigust Tarkvara ega selle andmebaasi või üksikuid funktsioone, kuritarvitada, sealhulgas (a) kasutada Tarkvara ebaseaduslikel eesmärkidel või muudel eesmärkidel, milleks see ei ole loodud, või viisil, mis häirib või kahjustab Tarkvara või seda haldavaid servereid; (b) kasutada Tarkvara viisil, mis rikub või hävitab sellesse sisestatud andmeid ja muud informatsiooni; (c) edastada Tarkvarasse seda kahjustavaid või kahjustada võivaid viiruseid; (d) suurendada tahtlikult Tarkvara koormust, omamata selleks mõistlikku põhjendust ja vajadust; (e) kasutada Tarkvara mis tahes muul viisil, mis võib kaasa tuua kahju tekkimise Meile või teistele Tarkvara kasutavatele isikutele.

Teil ei ole õigust kasutada Tarkvara järgnevas loetelus toodud toodete- ja teenustega kauplemisel, ning hoiakute-, seisukohtade- või väidete tutvustamisel ega õhutamisel: relvad, narkootikumid, pornograafia, pettus, ennustamine, maagia, vägivald, vaen, viha, rassism, ja kõik nendega seostuvad tooted, teenused või väärtused.

Teil on õigus Tarkvara paigaldada ainult sellisele interneti kodulehele ja sellisesse serverisse, mille kasutamiseks Teil on vastavad õigused ja volitused. Interneti kodulehe ja serveri vastavate õiguste olemasolu eest vastutate Teie. Õiguste olemasolu Meie kontrollima ei pea.

 

Kõik Teie poolt Tarkvara kaudu edastatav ja kogutav informatsioon ja andmed salvestatakse Evenstadi poolt kasutatavasse, Euroopa Majanduspiirkonnas asuvasse serverisse. Teie poolt edastatavaks informatsiooniks ja andmeteks loetakse ka Teie interneti kodulehe kasutajate poolt Tarkvarasse sisestatud informatsiooni ja andmeid.

Tarkvara kasutamise käigus edastatavatele- ja kogutavatele andmetele kohalduvad Teie isikuandmete töötlemise põhimõtted (või ka privaatsuspoliitika). Teie olete kohustatud avaldama nõuetekohased isikuandmete töötlemise põhimõtted oma interneti kodulehel.

Andmekaitseseaduse tähenduses olete Teie Tarkvarasse sisestatud ja kogutud andmete vastutav töötleja. Meie oleme andmekaitseseaduse tähenduses andmete volitatud töötleja.

Täit vastutust Tarkvarasse sisestatud informatsiooni ja andmete eest kannate Teie. Ühelgi juhul ei vastuta Tarkvarasse sisestatud informatsiooni ja andmete eest Meie.

Teie vastutate ainuisikuliselt selle eest, et Teie enda poolt, või Teie interneti kodulehe kasutajate poolt kogutud andmete töötlemiseks oleksid täidetud kõik nõutavad õiguslikud ja/või formaalsed protseduurid andmekaitse osas, sealhulgas mistahes nõutavad registritoimingud andmekaitse seadustele vastavuse tagamiseks.

Evenstad jätab endale õiguse ka kehtiva Litsentsi ajal muuta Tarkvara funktsioone või toimivust, täiendada või uuendada Tarkvara. Sellised muudatused võivad sisaldada uute funktsioonide lisandumist Tarkvarale või olemasolevate funktsioonide ära jätmist.

Tarkvara on kaitstud Eesti Vabariigis ja rahvusvaheliselt kehtivate autoriõigust reguleerivate normide, põhimõtete ja lepingutega, samuti muude intellektuaalset omandit puudutavate õigusnormidega.

Kui Lepingu tingimused ei ole Teile arusaadavad või kui Teie nende Tingimustega ei nõustu, puudub Teil õigus Tarkvara kasutada.

 

LITSENTS TARKVARA KASUTAMISEKS

Evenstad annab Teile mitteeksklusiivse ja mitteüleantava õiguse (s.o lihtlitsentsi) Lepingus toodud tingimustel ja korras Tarkvara kasutamiseks vastavalt selle sihtotstarbele olemasoleva funktsionaalsuse piires (edaspidi "Litsents").

Käesolevaga antav Litsents võib olla ühekordne või korduv. Litsentsist tulenevad õigused ja kohustused, ning Litsentsi kehtivus algavad Tarkvara paigaldamisest Teie poolt kasutatavale interneti kodulehele. Litsents kehtib Litsentsisaaja poolt ettemaksuna tasutud perioodi lõpuni või Lepingus toodud muu sündmuse toimumiseni.

Ilma Meie eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole Teil õigust Tarkvara ega Lepinguga antavat Litsentsi ega muid Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda mis tahes kolmandale isikule (sh müüa, kinkida või muul viisil üle anda, rentida, laenutada jms), vahendada neid kolmandale isikule (sh vahendades Tarkvara kasutusel põhinevat teenust), samuti anda all-litsentse ega võimaldada muul viisil kolmanda isiku poolset Tarkvara kasutust (v.a Tarkvara kasutamise võimaldamine Teie interneti kodulehe kasutajate poolt.

Käesolevaga antav Litsents ei anna mis tahes õigusi Meie kaubamärkide, sh tähise "Evenstad" kasutamiseks. Teil on keelatud eelnimetatud tähisega identse või sarnase või muul viisil assotsieeruva tähise registreerimine nii kaubamärgi kui ka domeeninimena mis tahes riigis või registris.

LITSENTSITASU, TEENUSTASUD JA TASUMINE

Teile Tarkvara kasutamiseks andmise eest rakendame Me litsentsi kasutamise tasu (edaspidi ’’Litsentsitasu’’). Litsentsitasu suurus sõltub Teie poolt valitud Litsentsi tingimustest, kehtivuse tähtajast, maksetingimustest ja teistest asjaoludest.

 

Teie jaoks Tarkvara seadistamise, kujundamise, andmete sisestamise, andmete tõlkimise ja muude kohanduste teostamise eest rakendame Me teenuse tasu (edaspidi ’’Teenustasu’’).

  

Te kohustute tasuma Litsentsitasu ja Teenustasu ettemaksuna kas Meie veebipoes tellimust vormistades, või Meie poolt esitatud elektroonilise arve alusel arvel toodud tähtajaks.

 

Litsentside ja Tarkvara tingimused ja info nendele kohalduvate tasude kohta leiate Meie interneti kodulehelt www.evenstad.ee.

 

Litsents lõppeb hiljemalt ettemaksuna tasutud perioodi viimasel päeval. Kui ei esine Lepingus toodud välistavaid asjaolusid või Evenstad ei ole Teie Lepingut lõpetanud Teie poolt Tingimuste rikkumise tõttu, siis saate Litsentsi uuendada korduvalt, tasudes järgmise perioodi eest Litsentsitasu ettemaksuna hiljemalt 5 (viis) päeva enne Litsentsi lõppemist. Sellisel juhul esitame Teile eelnevalt makseteatise Litsentsitasu maksmiseks. 

 

Litsentsitasule või Teenustasule võivad lisanduda ka tasud Teie poolt valitud lisateenuste eest vastavalt Meie hinnakirjas või pakkumises toodud määrale (nt tasu andmete tõlkimise eest, spetsiifilised tarkvara arendus- või kujundustööd jne).

 

Meil on õigus Litsentsitasu ja Teenustasu muuta, teatades sellest ette Meie interneti kodulehel vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette enne muudatuse jõustumist. Kui Te ei nõustu muudetud tasuga, on Teil õigus Leping koheselt lõpetada.

 

 

TEATED JA TUGITEENUSED

Klient võib teatada Evenstadile kõikidest vigadest, defektidest, probleemidest, riketest ja tõrgetest, mis ilmnevad Tarkvara kasutamisel. Teated saab edastada kirjalikus vormis e-kirjaga aadressile support@evenstad.ee, näidates ära vea kirjelduse.

Tarkvara kasutusega seotud kliendituge osutame peamiselt e-posti teel Ida-Euroopa ajavööndi (EET) tööajal.

Juhul, kui Kliendil tekib Tarkvara kasutamisel oluline tõrge, mis on tingitud Tarkvarast või Evenstadist ning mis takistab Tarkvara kasutamise jätkamist Lepingu kehtivuse ajal, kohustume sellekohase teate saamisel vastama Teile esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul ja tegema kõik mõistlikud jõupingutused selleks, et võimaldada Teil Tarkvara edasi kasutada.

Kui Evenstad on nõustunud osutama muid Teie tellitud lisateenuseid, siis kohaldatakse antud teenuste osutamisele automaatselt käesolevat Lepingut.

Teenuse osutamise käigus toimub Poolte vaheline suhtlus, teabe ja dokumentide vahetamine peamiselt e-posti, dokumentide pilvepõhiste jagamisteenuste, rakenduste või muude kolmandate osapoolte teenuste vahendusel, milles lepitakse täiendavalt kokku.

 

TARKVARAGA SEOTUD INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTE KUULUVUS

Tarkvara (sh lähtekood, kompileeritud kood, Tarkvara juurde kuuluvad tekstid, kujundused, graafika, kasutusjuhend ja muu dokumentatsioon) on kaitstud autoriõigusega. Tarkvaraga seotud autoriõigused, Tarkvara turustamisel kasutatav nime ja logoga "Evenstad" seonduvad õigused, samuti mis tahes muud võimalikud intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Litsentsiandjale või tema lepingupartneritele. Käesolev Leping ei piira Litsentsiandja õigusi nimetatud õiguste kasutamisel ja nende andmisel kolmandatele isikutele.

KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS

Te kohustute hoidma ja tagama, et iga Teie poolt Tarkvara kasutamiseks volitatud esindaja või töötaja hoiab konfidentsiaalsena temale teatavaks saanud (a) mis tahes Tarkvara ja selle toimimisega seotud teavet, informatsiooni ning materjale, mis ei ole avalikult kättesaadavad, ning (b) Meie ärialast, kommerts- ja tehnilist informatsiooni, mis ei ole avalikult kättesaadavad, ja muud Lepinguga seotud teavet, kui selle konfidentsiaalsena hoidmise vastu võib mõistlikult eeldada Meie huvi.

Me kohustume hoidma konfidentsiaalsena meile teatavaks saanud Teie ärialast, kommerts- ja tehnilist informatsiooni, mis ei ole avalikult kättesaadavad ja mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu võib mõistlikult eeldada Teie huvi.

Eeltoodud konfidentsiaalsuskohustus ei puuduta siiski teavet, informatsiooni ja materjale, mis on seaduslikul viisil avalikult kättesaadavad (st muutunud avalikuks läbi avaldamise või muul viisil ilma Lepingu rikkumise või muu isiku õigusvastase käitumise) või mille avaldamisega on teine Pool kirjalikult nõustunud või mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest.

Te tagastate ja/või hävitate Teie valduses oleva konfidentsiaalse teabe viivitamatult Meie nõudmisel, juhul, kui Te rikute käesolevat Lepingut mistahes viisil.

Meie tagastame ja/või hävitame Meie valduses oleva konfidentsiaalse teabe viivitamatult Teie nõudmisel, juhul, kui Meie rikume käesolevat Lepingut mis tahes viisil. Eeltoodu ei mõjuta teabe säilitamist juhul, kui teabe säilitamise kohustus tuleneb õigusaktidest või on vajalik Lepingu edasise täitmise tagamiseks.

VASTUTUS

Juhul, kui Teie rikute Lepingus sätestatud kohustusi ja nõudeid, kohustute Te igakordse Teie poolse rikkumise korral tasuma leppetrahvi summas, mis vastab Tarkvara kasutamise 12 kuu Litsentsitasule.

Õigus nõuda leppetrahvi ei välista Meie õigust nõuda Teilt täiendavalt ka tekitatud varalise kahju hüvitamist.

Tarkvara kasutamise õigus antakse "nagu on’’ (nn. ’’as is") põhimõttel ja ilma garantiita ning seetõttu puudub Teil õigus esitada Meie vastu mistahes nõudeid seoses Tarkvara vigade või kasutamise ebamugavustega. Meie kohustus on tagada, et Te saate Tarkvara selliselt, nagu see Lepingu sõlmimise ajal on, Tingimustes toodud korras kasutada. Me ei vastuta Teie kasutatava riistvara parameetritest või riketest, Teie poolt kasutatavate teiste tarkvarade mõjudest, internetiühenduse kvaliteedist, võrgu koormatusest, häiretest või mittetoimimisest või mis tahes muudest Meist mitteolenevatest asjaoludest tingitud Tarkvara kasutamise häirete eest.

Me ei vastuta Tarkvara Teie poolse kasutamise või mittekasutamise tulemuste ega tagajärgede eest. Te kasutate Tarkvara täielikult omal vastutusel ning vastutate ainuisikuliselt Tarkvarasse sisestatud mis tahes andmete ja informatsiooni õiguspärasusele-, kehtivusele-, autoriõigustele, esitajaõigustele-, headele kommetele-, lepingutele- ja Tingimustele vastavuse. eest. Mitte ühelgi juhul ei vastuta Tarkvarasse või selle andmebaasi sisestatud andmete eest Meie.  

Me ei anna Teile mistahes kinnitust ning ei garanteeri Tarkvara vastavust Teie kõigile nõudmistele ja soovidele. Me ei garanteeri täielikult vigadeta teenuse osutamist, ega Tarkvara tööd ja sobivust kõikide sisseseadete ja Tarkvara konfiguratsioonidega.

Lisaks muudele Lepingus toodud piirangutele, on Meie lepinguline vastutus igal juhul piiratud vaid Teile tekitatud otsese varalise kahjuga, mis ühelgi juhul ei ületa Teie poolt Meile 12 kuu eest tasumisele kuuluvat Litsentsitasu suurust. Meil ei ole kohustust hüvitada Teile saamatajäänud tulu või mis tahes andmete või info kadumise või hävimisega seotud või muid kaudseid kahjusid ega mittevaralist kahju. Vastutuse piirangud ei kehti kohustuse tahtlikul rikkumisel.

LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMINE

Leping loetakse sõlmituks Teie poolt Tingimustega nõustumisel kas Meie veebipoe kaudu ostu sooritamisel, või Lepingu allkirjastamisel Poolte poolt eraldi dokumendina, milline iganes nendest tegevustest vastavalt asjaoludele toimub varem.  Mõlemal juhul kehtib Leping siintoodud tingimustel, kui ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti.

Leping kehtib kuni Teie poolt ettemaksuna tasutud Litsentsi kehtivuse lõpuni.

Kummalgi Poolel on õigus Leping ja kehtiv Litsents lõpetada, teatades sellest teisele Poolele ette üks (1) kuu. Kummagi Poole poolt ülesütlemisel puudub Litsentsisaajal õigus juba makstud Litsentsitasude tagastamisele.

Litsentsiandjal on õigus piirata Tarkvara kasutust või Leping lõpetada koheselt ilma ette teatamata, kui Litsentsisaaja rikub mistahes Lepingus toodud kohustust või Meie hinnangul ei täida Tingimustes mistahes kohustust.

Pärast kehtiva Litsentsi või Lepingu lõppemist või lõpetamist mistahes alustel lõpetab Evenstad Teie juurdepääsu Tarkvara andmebaasi. Teie kohustuseks on pistikprogramm või tarkvara erilahendus eemaldada Teie interneti kodulehe platvormilt ja serverist. Eelneva kirjaliku kokkuleppe alusel võib eemaldamise läbi viia Evenstad, eeldusel et Klient tagab vajaliku juurdepääsu interneti kodulehe platvormile. Sellisel juhul Evenstad ei vastuta ühelgi juhul Teie kodulehe platvormil, andmebaasis ega kodulehel andmete kadumise ega muude tekkida võivate kahjude eest.

Pärast kehtiva Litsentsi või Lepingu lõppemist või lõpetamist kustutame Tarkvarasse kogutud spetsiifilised, Teile viitavad andmed. Tarkvara ja meie teenuste edasise arendamise ning statistika koostamise eesmärgil säilitame Tarkvara andmebaasis ainult üldistatud andmeid.

LÕPPSÄTTED

Kõik Lepingust tulenevad vaidlused, lahkarvamused, vastuolud, arusaamatused ja nõuded lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus esimese astme kohtuna Harju Maakohtus.

Lepingule kohaldatakse ja seda tõlgendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Litsentsiandjal on õigus käesolevaid Lepingu tingimusi muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas või kui seda tingivad muudatused Tarkvaras või osutatavates teenustes. Litsentsiandja teavitab Lepingu tingimustes ette 30 päeva ja avalikustab uued tingimused Tarkvara süsteemi keskkonnas.

bottom of page