top of page

Isikuandmete töötlemise tingimused

Versioon 2021-01

Käesolevad isikuandmete töötlemise tingimused (edaspidi ’’Tingimused’’) kirjeldavad, kuidas ja milleks Evenstad OÜ (edaspidi ’’Evenstad’’, või ’’Me’’, või ka ’’Meie’’) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab.

Kasutades Meie interneti kodulehte, kodulehel asuvat tehisabilist, sotsiaalmeedia profiile, teenuseid, litsentse või asudes Meiega kontakti mistahes moel, nõustute käesolevate isikuandmete töötlemise tingimustega. Teie nõusolek käesolevate isikuandmete töötlemise tingimustega loetakse antuks, kui jätkate Meie interneti kodulehe, kodulehel asuvat tehisabilise, sotsiaalmeedia profiilide, teenuste või litsentside kasutamist või meiega suhtlemist.

Juhul kui Te ei nõustu käesolevate isikuandme töötlemise tingimustega, ei ole Teil õigust meie interneti kodulehte, kodulehel asuvat tehisabilist, sotsiaalmeedia profiile, teenuseid ega litsentse kasutada ning suhtlust jätkata.

Me töötleme volitatud töötlejana isikuandmeid Teie, kui vastutava töötleja nimel. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679) on käesolevates Tingimustes lisatud isikuandmete töötlemist reguleerivad sätted.

Me kohustume töötlema isikuandmeid ainult kooskõlas kohalduvate õigusaktide, käesolevate Tingimuste ja Teie kui vastutava töötleja juhistega. Käesolevas Tingimustes sätestatud Meie kohustused seoses isikuandmetega on ühtlasi Teie juhised Meile isikuandmete töötlemiseks. Lepingus reguleerimata isikuandmete töötlemise osas Meie lähtume Teie täiendavatest kirjalikest juhistest või nende puudumisel seadusest.

Teie annate käesolevaga Meile üldise kirjaliku loa volitatud töötlejate kaasamiseks. Me teavitame Teid kaasatud volitatud töötlejatest. Kaasame volitatud töötlejaid ainult Euroopa Majanduspiirkonnast.

Me kohustume tagama Teie poolt meile töötlemiseks edastatavate isikuandmete konfidentsiaalsuse ja tagame, et kõigi isikuandmeid töötlema volitatud isikute suhtes kehtib konfidentsiaalsuskohustus.

Me kohustume rakendama ja aitama Teil kui vastutaval töötlejal rakendada asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada töödeldatavate isikuandmete turvalisus, võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning arvestades isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke.

Me aitame Teil võimaluse piires asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete abil täita vastutava töötleja kohustust vastata taotlustele andmesubjekti õiguste teostamiseks.

Pärast andmetöötlus sisaldavate teenuste osutamise lõppu kustutame või tagastame Teie valikul kõik isikuandmed, mida Me volitatud töötlejana Teie nimel töötleme, välja arvatud juhul, kui õigusaktidest tuleneb Meile andmete säilitamise kohustus.

Teie nõudmisel teeme Teile kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik, et tõendada isikuandmete töötlemise nõuete järgimist.

Kui Me saame teada Teie nimel töödeldavate isikuandmetega seotud rikkumisest, teavitame Teid sellest põhjendamatu viivituseta, märkides ära alljärgneva:

  • rikkumise laad, asjaomaste andmesubjektide kategooriad ja ligikaudne arv, asjaomaste isikuandmete kirjete liigid ja ligikaudne arv;

  • andmekaitsespetsialisti või täiendavat teavet andva kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;

  • rikkumise võimalikud tagajärjed;

  • meetmed, mida Me oleme rakendanud või kavatseme rakendada rikkumise lahendamiseks või selle võimaliku kahjuliku mõju leevendamiseks.

Me töötleme Teilt saadud isikuandmeid Meie teenuste osutamiseks Teile vastavalt sõlmitud lepingutele, Teiega kontakteerumiseks. Selleks kogutakse, salvestatakse, korrastatakse, kohandatakse, muudetakse, edastatakse ja säilitatakse isikuandmeid. Te mõistate, et esitate isikuandmeid meile vabatahtlikult. Töödeldavateks isikuandmeteks on nimi, isikukood, e-posti aadress, ja muud andmed, mida Te meile avaldate. Antud töötlemise kontekstis on andmesubjektideks Teie töötajad ja esindajad, Teie interneti kodulehe kasutajad.

Küpsised 

 

Kasutame Meie interneti kodulehel ja veebipoes küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid selleks, et suurendada Meie kodulehe funktsionaalsust ja seal pakutavate teenuste kvaliteeti.

 

Küpsis on oma olemuselt tekstifail, mis salvestatakse Teie arvutisse, nutitelefoni või teise seadmesse. Küpsis on Teie seadmesse paigutatud väike tekstifail kasuliku teabe kogumiseks ja Teie mäletamiseks.

 

Me kasutame kodulehel ajutisi ehk sessioonipõhiseid küpsiseid, mis kaovad, kui Te lahkute kodulehelt või sulgete oma veebilehitseja. Me kasutame sessioonipõhiseid küpsiseid tehisabilise töös, veebipoe teatud funktsioonide tagamiseks (nt sisse logimiseks) jm.

 

Te saate ise igal ajal küpsiste kasutamist blokeerida, piirata nende kasutamist või eemaldada küpsised oma veebilehitsejast. Arvestada tuleb, et kuna küpsised on Meie veebilehe ja veebipoe täielikuks tõrgeteta toimimiseks vajalikud, võib küpsiste kasutamise piiramine mõjutada veebilehe ja veebipoe kasutatavust või toimimist.

Vastuolu korral käesolevas Tingimustes sisalduva isikuandmete töötlemise lepingu punkti ja Lepingu mis tahes muu osa või lepingulise dokumendi vahel on isikuandmete töötlemise Tingimuste sätted ülimuslikud.

bottom of page